Tất cả
Android + giả lập Còn 567 UC, 9 Ski...
Trang Phục: 9
Skin Súng: 13
Royale Pass:
Rank: Kim cương II
500,000đ
Facebook
Trang Phục: 5
Skin Súng: 1
Royale Pass:
Rank: Bạch Kim V
100,000đ
GameCenter ( ios )
Trang Phục: 6
Skin Súng: 7
Royale Pass:
Rank: Bạch Kim IV
150,000đ
Trang Phục: 4
Skin Súng: 2
Royale Pass:
Rank: Bạch Kim III
80,000đ
ANDROID + GIẢ LẬP - thẻ đỗi tên
Trang Phục: 5
Skin Súng: 3
Royale Pass:
Rank: Bạch Kim II
150,000đ
ANDROID + GIẢ LẬP
Trang Phục: 4
Skin Súng: 4
Royale Pass:
Rank: Vàng I
150,000đ
ANDROID + GIẢ LẬP - thẻ đỗi tên
Trang Phục: 4
Skin Súng: 1
Royale Pass:
Rank: Bạch Kim III
80,000đ
Facebook - Thẻ đỗi tên
Trang Phục: 4
Skin Súng: 1
Royale Pass:
Rank: Vàng IV
120,000đ
ANDROID + GIẢ LẬP
Trang Phục: 7
Skin Súng: 6
Royale Pass: 40
Rank: Kim cương V
250,000đ
ANDROID + GIẢ LẬP
Trang Phục: 4
Skin Súng: 3
Royale Pass:
Rank: Bạch Kim IV
120,000đ
Android + giả lập - Ngon
Trang Phục: 12
Skin Súng: 10
Royale Pass: 75
Rank: Kim cương IV
350,000đ
Facebook
Trang Phục: 10
Skin Súng: 12
Royale Pass:
Rank: Kim cương I
300,000đ
ANDROID + GIẢ LẬP
Trang Phục: 11
Skin Súng: 7
Royale Pass: 70
Rank: Kim cương II
300,000đ
Facebook - thẻ đỗi tên
Trang Phục: 6
Skin Súng: 4
Royale Pass:
Rank: Bạch Kim V
120,000đ
Facebook - VIP
Trang Phục: 21
Skin Súng: 21
Royale Pass: 71
Rank: Kim cương III
800,000đ
Facebook - thẻ đỗi tên
Trang Phục: 8
Skin Súng: 9
Royale Pass:
Rank: Kim cương III
200,000đ
Facebook
Trang Phục: 6
Skin Súng: 4
Royale Pass:
Rank: Kim cương II
150,000đ
Facebook
Trang Phục: 11
Skin Súng: 5
Royale Pass:
Rank: Kim cương IV
200,000đ
ANDROID + GIẢ LẬP - VIP
Trang Phục: 29
Skin Súng: 40
Royale Pass:
Rank: Bạch Kim V
1,100,000đ
Facebook - 4101 mảnh bạc
Trang Phục: 10
Skin Súng: 28
Royale Pass:
Rank: Bạch Kim II
500,000đ